Hoeveel betaal ik?

Berekening oorspronkelijke rentevoet

De oorspronkelijke rentevoet is de rentevoet die op de Vlaamse woonlening wordt toegepast bij het afsluiten ervan en die wordt berekend op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening.

Deze rentevoet is het resultaat van de berekening volgens de wettelijk vastgestelde formule waarbij rekening wordt gehouden met de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening, het inkomen (cfr. 3.1.2. inkomensvoorwaarden), het aantal personen ten laste (cfr. 3.1.1. persoonsgebonden voorwaarden), de ligging van de woning en de kredietduur en afgerond op de wijze zoals wettelijk voorzien.

De referentierentevoet wordt op het einde van elke maand bepaald door het Vlaams Woningfonds en is gebaseerd op de rentetarieven gepubliceerd door de Nationale Bank van Belgiƫ.

De rentevoet wordt per persoon ten laste verminderd met 10 % van de referentierentevoet die van toepassing is op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening. Het aantal personen ten laste dat in aanmerking wordt genomen om de oorspronkelijke rentevoet van de Vlaamse woonlening te bepalen is het aantal op de datum dat de storting van het voorschot op de dossierkost wordt ontvangen door het Vlaams Woningfonds.

De rentevoet wordt verminderd met 5 % of 10 % van de referentierentevoet die van toepassing is op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening indien de woning gelegen is op het grondgebied van een gemeente die respectievelijk is opgenomen in cluster 1 of cluster 2 (cfr. lijsten gemeenten in bijlage).

De oorspronkelijke rentevoet kan nooit meer bedragen dan 4/3 van de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening of minder dan 2/3 van diezelfde referentierentevoet zonder lager te kunnen zijn dan het percentage in de volgende tabel, rekening houdend met de looptijd van de Vlaamse woonlening.

Voorbeeld van een Vlaamse woonlening

Bij een Vlaamse woonlening van 166 000 EUR terugbetaalbaar in 20 jaar tegen een rentevoet van 0,1324 % per maand (overeenstemmend met 1,60 % per jaar) bedraagt het termijnbedrag dat elke maand als vaste som is te betalen 810,70 EUR. Met de eerste gewone maandsom wordt 219,78 EUR intresten op 166 000 EUR betaald en wordt 590,92 EUR kapitaal afgelost. In de daaropvolgende maand wordt 219,00 EUR intresten gedelgd op 165 409,08 EUR en 591,70 EUR kapitaal afgelost. Hieruit blijkt dat de aflossing van kapitaal progressief is terwijl de intresten degressief zijn. Het totaal af te lossen bedrag beloopt 193 755,77 EUR. Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 1,86 % (zonder rekening te houden met de premies van de aan te hechten brandverzekering en eventuele schuldsaldoverzekering). Het totaal te betalen bedrag beloopt 197 669,27 EUR inbegrepen de kosten verbonden aan de Vlaamse woonlening.

Op de website van het Vlaams Woningfonds kan een vrijblijvende simulatie worden uitgevoerd.