Plichten

Sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan. 

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Sociale bouwgrond

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. 

De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.
Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Leef je deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.