Toewijzingen

We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven.

Band met de gemeente

Je hebt voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt. 

Wat is een voldoende lokale band?

  • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
  • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
  • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

Bijlage

Bijlage I

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit, en als hij ingeschreven is in de daartoe bestemde registers, vermeld in artikel 2. Om zich te kunnen inschrijven moet de kandidaat koper op de inschrijvingsdatum meerderjarig zijn en moet hij voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit. De kandidaat-koper moet bewijzen dat hij voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden.

Art. 2. De VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale koopwoningen verkopen, houden een of meer inschrijvingsregisters bij. Ze bepalen zelf voor welk territoriaal niveau die inschrijvingsregisters worden geopend. Het minimale niveau is dat van een projectzone. Het maximale niveau valt samen met de totaliteit van het werkgebied. In ieder geval moet het geheel van de diverse inschrijvingsregisters het volledige werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij bestrijken, zelfs al zijn er geen concrete bouwplannen of grondvoorraden voorhanden op een aantal locaties binnen het werkgebied. De kandidaat-kopers worden hierover grondig geïnformeerd. Twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor hetzelfde territoriale niveau een gemeenschappelijk inschrijvingsregister openen.

Als een nieuw inschrijvingsregister wordt geopend dat een gebied bestrijkt dat ervoor door een ander inschrijvingsregister of andere inschrijvingsregisters geheel of gedeeltelijk werd omvat, kan de kandidaat-koper die ingeschreven was in dat andere inschrijvingsregister of die andere inschrijvingsregisters, voorrang krijgen om zich in te schrijven in het nieuwe inschrijvingsregister. Aan die kandidaat-koper wordt er schriftelijk gevraagd of hij van die voorrang wil genieten. De kandidaat-koper die van die voorrang wil genieten, meldt dat schriftelijk aan de verkoper. Bij de inschrijving in het nieuwe register behoudt de kandidaat-koper de inschrijvingsdatum die hij had in het andere register of de oudste inschrijvingsdatum in het geval hij in meer dan een register was ingeschreven. In het geval dat er verschillende kandidaat-kopers dezelfde inschrijvingsdatum hebben, wordt om de chronologische volgorde van die kandidaat-kopers te bepalen in het nieuwe register, de chronologische volgorde van de reactie op de vraag of men van de voorrang wil genieten, in aanmerking genomen. Die voorrangsregeling is eenmalig per nieuw geopend register en beperkt in de tijd. De verkoper bepaalt de termijn, die maximaal een maand kan zijn, waarin de kandidaat-kopers moeten reageren.

Met behoud van de toepassing van het tweede lid worden de aanvragen tot het kopen van een sociale koopwoning per register chronologisch ingeschreven. Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register toegekend. De sociale huisvestingsmaatschappij houdt de registers ter beschikking van de toezichthouder. Een afschrift of een elektronische kopie van de registers kan steeds door de minister en de toezichthouder worden gevraagd. Als twee of meer kandidaat-kopers zich tegelijkertijd aanbieden voor inschrijving, waardoor de chronologische volgorde niet vastgesteld kan worden, wordt de volgorde door lottrekking bepaald.

In de registers worden de volgende gegevens opgenomen :
1° het inschrijvingsnummer voor het desbetreffende register;
2° de datum van inschrijving;
3° de voornamen en de achternaam van de kandidaat-koper;
4° de geboorteplaats en -datum;
5° het volledige adres en eventueel het telefoonnummer;
6° een vermelding of er een prioriteit is of niet;
7° een eventuele voorkeur van ligging van de woning;
8° een eventuele voorkeur qua type woning (appartement, eengezinswoning,...) en aantal slaapkamers :
9° het rijksregisternummer.

In de registers worden ook de toewijzingen en de schrappingen van het lopende en het voorgaande kalenderjaar vermeld.

Art. 3. De verkoper bezorgt aan de kandidaat-koper die erom vraagt, de volgende gegevens :
1° de rangorde van de kandidaat-koper op het inschrijvingsregister;
2° de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande twaalf maanden een woning werd toegewezen, de datum van hun inschrijving en of ze een prioriteit genoten.

Art. 4. Als een kandidaat-koper zich inschrijft, wordt hij op de hoogte gebracht van de integrale inhoud van dit reglement. In het bijzonder wordt zijn aandacht gevestigd op de gevallen waarin zijn kandidatuur uit de inschrijvingsregisters kan worden geschrapt, de toewijzingsregels en het verhaalrecht. De kandidaat-koper ontvangt een ontvangstbewijs (per register) met vermelding van de inschrijvingsdatum.

Art. 5. § 1. De inschrijving is definitief na betaling van een inschrijvingsgeld van 50 euro per register.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW bezorgt de kandidaat-koper met een gewone brief een aanbod voor een koopwoning en de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen te antwoorden. Als hij niet reageert binnen die termijn, bezorgt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW hem met een beveiligde zending een herinnering en de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW mag, naast de beveiligde zending, per elektronische post het aanbod voor een koopwoning verzenden. De kandidaat-koper kan in dat geval reageren op dezelfde wijze.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW gaat over tot schrapping van een kandidaat uit het register in de volgende gevallen :
1° als aan de kandidaat-koper een woning wordt toegewezen;
2° als de kandidaat-koper daar schriftelijk om verzoekt;
3° als, op het ogenblik dat een woning wordt aangeboden, blijkt dat de kandidaat-koper niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit;
4° als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-koper niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit;
5° als de kandidaat-koper niet of niet op tijd antwoordt op de beveiligde zending, vermeld in het tweede lid, en in paragraaf 2, tweede lid tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een termijn van vijftien werkdagen na de betekening van de beveiligde zending;
6° als de kandidaat-koper weigert om in te gaan op het aanbod van een woning die aan zijn keuze qua ligging en type en aantal slaapkamers beantwoordt, tenzij hij binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering daarvoor schriftelijk een gegronde reden aanvoert;
7° als de kandidaat-koper werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die hij te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven;
8° als de kandidaat-koper een aangeboden woning heeft aanvaard en nadien de woning toch niet wil kopen.

Het inschrijvingsgeld wordt alleen in de gevallen, vermeld in het derde lid, 1°, 2°, 3° en 4°, terugbetaald.

In afwijking van het derde lid, 6°, geeft het weigeren van een woning die teruggenomen is in overeenstemming met artikel 84 van de Vlaamse Wooncode, geen aanleiding tot schrapping.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de overmacht, vermeld in het derde lid, 5°, en de gegronde reden, vermeld in het derde lid, 6°, en neemt daarover een gemotiveerde beslissing.

§ 2. De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of minstens de kandidaat-kopers die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde, wordt zijn kandidatuur uit het register geschrapt.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan bij de actualisatie aan de kandidaat-koper een brief bezorgen met een beveiligde zending en met de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden.

Art. 6. De kandidaat koper kan zich laten inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal sociale huisvestingsmaatschappijen of bij de VMSW. Die registers zijn permanent geopend. Het creëren van nieuwe registers moet net als het opstarten van nieuwe bouwprojecten op een zo actief mogelijke wijze worden bekendgemaakt.

Art. 7. § 1. De sociale koopwoningen worden per register toegewezen door het statutair bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW.

Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met :
1° een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw moet worden gehuisvest;
2° een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meer leden getroffen zijn door die handicap;
3° een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
4° de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.

Bij elk van de voorrangen uit het tweede lid wordt er rekening gehouden met artikel 2/1 van dit besluit.

Bij elke toewijzing worden alle gunstig gerangschikte kandidaten van het register in kwestie groepsgewijs aangeschreven op basis van hun rangschikking. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beslist zelf welke omvang die groepsgewijze aanschrijvingen aannemen.

§ 2. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan beslissen om, in afwijking van paragraaf 1, tweede lid, 4°, rangverhoging te geven op basis van het aantal slaapkamers in een sociale koopwoning. Als de sociale koopwoning minstens drie slaapkamers heeft, kan er een rangverhoging van maximaal 50 % toegekend worden voor gezinnen. Als de sociale koopwoning minder of meer dan drie slaapkamers heeft, kan er een rangverhoging worden verleend op basis van de rationele bezetting. Als twee rangverhogingen van toepassing zijn op een kandidaat-koper, geldt de rangverhoging die het meest gunstig is voor de kandidaat-koper. Bij elk van die rangverhogingen wordt er rekening gehouden met artikel 2/1 van dit besluit.

De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van die personen.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan de rangverhoging op basis van het aantal slaapkamers alleen toekennen na een schriftelijke melding van de beslissing daarover aan de toezichthouder. De rangverhoging geldt voor alle toewijzingen van de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW en wordt toegepast tot ze een nieuwe beslissing meldt aan de toezichthouder.

De kandidaat-kopers worden grondig geïnformeerd over de rangverhoging op basis van het aantal slaapkamers.

§ 3. Als het gaat om woningen die gebouwd zijn voor een bijzondere doelgroep, onder beding van specifieke verbintenissen, zijn de bepalingen van § 1 en § 2 alleen van toepassing voor zover die verbintenissen zijn nagekomen.

Art. 7/1. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW vraagt aan de kandidaat-koper bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop een waarborg waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop en hoogstens 4090 euro mag zijn. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 3, § 2, van dit besluit. Als de kandidaat-koper de woning niet aankoopt na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop, betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW het gedeelte van de waarborg dat overeenstemt met het geleden verlies, niet terug, tenzij de kandidaat-koper overmacht aantoont.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de overmacht, vermeld in het eerste lid, en neemt daarover een gemotiveerde beslissing.

Art. 8. De toewijzing van een sociale woning mag pas aan de kandidaat-koper worden betekend na het verstrijken van de termijn voor vernietiging door de toezichthouder, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode.

Art. 9. ...

Art. 10. Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder.

De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen dertig dagen aan de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW betekent de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.

Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing wordt betekend, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

De kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beschikt over een absoluut recht van voorrang met betrekking tot de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale koopwoning die vrijkomt en aan zijn keuze qua ligging, type en aantal slaapkamers beantwoordt.

Bijlage II

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit, en als hij ingeschreven is in de daartoe bestemde registers, vermeld in artikel 2. Om zich te kunnen inschrijven moet de kandidaat koper op de inschrijvingsdatum meerderjarig zijn en moet hij voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit. De kandidaat-koper moet bewijzen dat hij voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden.

Art. 2. De VMSW en elke sociale huisvestingsmaatschappij die sociale kavels verkoopt, houden een of meer inschrijvingsregisters bij. Ze bepalen zelf voor welk territoriaal niveau die inschrijvingsregisters worden geopend. Het minimale niveau is dat van een projectzone. Het maximale niveau valt samen met de totaliteit van het werkgebied. In ieder geval moet het geheel van de diverse inschrijvingsregisters het volledige werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij bestrijken, zelfs al zijn er geen concrete grondvoorraden voorhanden op een aantal locaties binnen het werkgebied. De kandidaat-koper wordt daarover grondig geïnformeerd. Twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor hetzelfde territoriale niveau een gemeenschappelijk inschrijvingsregister openen.

Als een nieuw inschrijvingsregister wordt geopend dat een gebied bestrijkt dat ervoor door een ander inschrijvingsregister of andere inschrijvingsregisters geheel of gedeeltelijk werd omvat, kan de kandidaat-koper die ingeschreven was in dat andere inschrijvingsregister of die andere inschrijvingsregisters, voorrang krijgen om zich in te schrijven in het nieuwe inschrijvingsregister. Aan die kandidaat-koper wordt er schriftelijk gevraagd of hij van die voorrang wil genieten. De kandidaat-koper die van die voorrang wil genieten, meldt dat schriftelijk aan de verkoper. Bij de inschrijving in het nieuwe register behoudt de kandidaat-koper de inschrijvingsdatum die hij had in het andere register of de oudste inschrijvingsdatum in het geval hij in meer dan een register was ingeschreven. In het geval dat er verschillende kandidaat-kopers dezelfde inschrijvingsdatum hebben, wordt om de chronologische volgorde van die kandidaat-kopers te bepalen in het nieuwe register, de chronologische volgorde van de reactie op de vraag of men van de voorrang wil genieten, in aanmerking genomen. Die voorrangsregeling is eenmalig per nieuw geopend register en beperkt in de tijd. De verkoper bepaalt de termijn, die maximaal een maand kan zijn, waarin de kandidaat-kopers moeten reageren.

Met behoud van de toepassing van het tweede lid worden de aanvragen tot het kopen van een sociale kavel per register chronologisch ingeschreven.Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register toegekend. De sociale huisvestingsmaatschappij houdt de registers ter beschikking van de toezichthouder. Een afschrift of een elektronische kopie van de registers kan steeds door de minister en de toezichthouder worden gevraagd. Als twee of meer kandidaat-kopers zich tegelijkertijd aanbieden voor inschrijving, waardoor de chronologische volgorde niet vastgesteld kan worden, wordt de volgorde door lottrekking bepaald.

In de registers worden de volgende gegevens opgenomen :
1° het inschrijvingsnummer voor het desbetreffende register;
2° de datum van inschrijving;
3° de voornamen en de achternaam van de kandidaat koper;
4° de geboorteplaats en -datum;
5° het volledige adres en eventueel het telefoonnummer;
6° de vermelding of er een prioriteit is of niet;
7° een eventuele voorkeur van ligging van de kavel;
8° een eventuele voorkeur voor de grootte van de kavel;
9° het rijksregisternummer.

In de registers worden ook de toewijzingen en de schrappingen van het lopende en het voorgaande kalenderjaar vermeld.

Art. 3. De verkoper bezorgt aan de kandidaat-koper die erom vraagt, de volgende gegevens :
1° de rangorde van de kandidaat-koper op het inschrijvingsregister;
2° de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande twaalf maanden een kavel werd toegewezen, de datum van hun inschrijving en of ze een prioriteit genoten.

Art. 4. Als een kandidaat-koper zich inschrijft, wordt hij op de hoogte gebracht van de integrale inhoud van dit reglement. In het bijzonder wordt zijn aandacht gevestigd op de gevallen waarin zijn kandidatuur uit de inschrijvingsregisters kan worden geschrapt, de toewijzingsregels en het verhaalrecht. De kandidaat-koper ontvangt een ontvangstbewijs (per register) met vermelding van de inschrijvingsdatum.

Art. 5. § 1. De inschrijving is definitief na betaling van een inschrijvingsgeld van 50 euro per register.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW bezorgt de kandidaat-koper met een gewone brief een aanbod voor een sociale kavel en de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen te antwoorden. Als hij niet reageert binnen die termijn, bezorgt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW hem met een beveiligde zending een herinnering en de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW mag, naast de beveiligde zending, per elektronische post het aanbod voor een kavel verzenden. De kandidaat-koper kan in dat geval reageren op dezelfde wijze.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW gaat over tot schrapping van een kandidaat uit het register in de volgende gevallen :
1° als aan de kandidaat-koper een kavel wordt toegewezen;
2° als de kandidaat-koper daar schriftelijk om verzoekt;
3° als, op het ogenblik dat een kavel wordt aangeboden, blijkt dat de kandidaat-koper niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit;
4° als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-koper niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit;
5° als de kandidaat-koper niet of niet op tijd antwoordt op de beveiligde zending, vermeld in het tweede lid, en in paragraaf 2, tweede lid tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een termijn van vijftien werkdagen na de betekening van de beveiligde zending;
6° als de kandidaat-koper weigert om in te gaan op het aanbod van een kavel die aan zijn keuze qua ligging en grootte beantwoordt, tenzij hij binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering daarvoor schriftelijk een gegronde reden aanvoert;
7° als de kandidaat-koper werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die hij te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven;
8° als de kandidaat-koper een aangeboden kavel heeft aanvaard en nadien de kavel toch niet wil kopen.

Het inschrijvingsgeld wordt alleen in de gevallen, vermeld in het derde lid, 1°, 2°, 3° en 4°, terugbetaald.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de overmacht, vermeld in het derde lid, 5°, en de gegronde reden, vermeld in het derde lid, 6°, en neemt daarover een gemotiveerde beslissing.

§ 2. De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of minstens de kandidaat-kopers die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde, wordt zijn kandidatuur uit het register geschrapt.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan bij de actualisatie aan de kandidaat-koper een brief bezorgen met een beveiligde zending en met de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden.

Art. 6. De kandidaat-koper kan zich laten inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal sociale huisvestingsmaatschappijen of bij de VMSW. Die registers zijn permanent geopend. Het creëren van nieuwe registers moet net als het opstarten van nieuwe verkavelingen op een zo actief mogelijke wijze worden bekendgemaakt.

Art. 7. § 1. De sociale kavels worden per register toegewezen door het statutair bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW.

Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met :
1° een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw moet worden gehuisvest;
2° een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
3° de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.

Bij elk van de voorrangen uit het tweede lid wordt er rekening gehouden met artikel 2/1 van dit besluit.

Bij elke toewijzing worden alle gunstig gerangschikte kandidaten van het register in kwestie groepsgewijs aangeschreven op basis van hun rangschikking. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beslist zelf welke omvang die groepsgewijze aanschrijvingen aannemen.

§ 2....

§ 3. Als het gaat om kavels die bestemd zijn voor een bijzondere doelgroep, onder beding van specifieke verbintenissen, zijn de bepalingen van § 1 alleen van toepassing voor zover die verbintenissen zijn nagekomen.

Art. 7/1. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW vraagt aan de kandidaat-koper bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop een waarborg waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop en hoogstens 1750 euro mag zijn. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 3, § 2, van dit besluit. Als de kandidaat-koper de kavel niet aankoopt na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop, betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW het gedeelte van de waarborg dat overeenstemt met het geleden verlies, niet terug, tenzij de kandidaat-koper overmacht aantoont.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de overmacht, vermeld in het eerste lid, en neemt daarover een gemotiveerde beslissing.

Art. 8. De toewijzing van een sociale kavel mag pas aan de kandidaat-koper worden betekend na het verstrijken van de termijn voor vernietiging door de toezichthouder, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode.

Art. 9. ...

Art. 10. Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een sociale kavel kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder.

De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen dertig dagen aan de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW betekent de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.

Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing wordt betekend, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

De kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beschikt over een absoluut recht van voorrang met betrekking tot de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale kavel die vrijkomt en aan zijn keuze qua ligging en grootte beantwoordt.

Bijlage IV (art. 1 t.e.m. 4)

REGLEMENT BETREFFENDE DE VERKOOP VAN MIDDELGROTE KOOPWONINGEN, MIDDELGROTE KAVELS EN NIET-RESIDENTIËLE RUIMTEN

Art. 1. De sociale woonprojecten die door de Vlaamse regering gesubsidieerd worden, kunnen middelgrote koopwoningen en middelgrote kavels omvatten, op voorwaarde dat minstens 80 % van het totaal aantal te realiseren woningen binnen het volledige project bestaat uit sociale koopwoningen, sociale huurwoningen of op sociale kavels op te richten woningen. De middelgrote koopwoningen en middelgrote kavels worden in het project opgenomen met het oog op het realiseren van sociale vermenging. Het voorontwerp of het verkavelingsplan moet op ondubbelzinnige wijze de middelgrote onroerende goederen identificeren en aantonen dat die op doordachte wijze volledig in het project geïntegreerd zijn zodat sociale vermenging gecreëerd wordt.

De oprichting van middelgrote koopwoningen kan in geen enkel geval gefinancierd worden met behulp van de in artikel 22 van de Vlaamse Wooncode bedoelde investeringskredieten.

De middelgrote kavels worden in het project opgenomen met het oog op de bouw van middelgrote woningen.

Art. 2. De koper, erfpachter of opstalhouder van een middelgrote woning of van een middelgrote kavel moet een natuurlijk persoon zijn die voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 4, van dit besluit. Hij kan slechts eenmaal een dergelijke woning of kavel verwerven.

Art. 3. Bij de toewijzing van middelgrote koopwoningen en middelgrote kavels aan kandidaat-kopers wordt rekening gehouden met de chronologische volgorde waarin de aanvragen werden ingeschreven in een daartoe bestemd kandidatenregister. De opname van middelgrote woningen en middelgrote kavels in een woonproject en de opening van het kandidatenregister gaat gepaard met het voeren van een ruime publiciteit in de geschreven pers. Aan elke kandidaat-koper wordt een inschrijvingsbewijs met vermelding van de inschrijvingsdatum overhandigd. In het verkoopcompromis kunnen bepalingen opgenomen worden die betrekking hebben op individuele bouwtechnische opties.

In afwijking van het eerste lid en met gunstig advies van de toezichthouder kan de raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij of van de VMSW in individuele gevallen beslissen de desbetreffende middelgrote koopwoningen of middelgrote kavels onderhands te verkopen aan kandidaat-kopers die voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 4, van dit besluit, zonder rekening te houden met de chronologische volgorde. De gemotiveerde beslissing moet gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard.

Art. 4. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW vraagt aan de kandidaat-koper van een middelgrote koopwoning of een middelgrote kavel bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop een waarborg waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop en hoogstens 2500 euro mag zijn. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 3, § 2, van het besluit. Als de kandidaat-koper de woning of de kavel niet aankoopt na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop, betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW het gedeelte van de waarborg dat overeenstemt met het geleden verlies, niet terug, tenzij de kandidaat-koper overmacht aantoont.