Verbintenis

Terugbetaling Vlaamse woonlening

De Vlaamse woonlening wordt maandelijks terugbetaald door middel van gelijke termijnbedragen vanaf de tweede maand volgend op de datum van de kredietakte. In de termijnbedragen zijn zowel de aflossing van het kapitaal als de intresten begrepen. Tijdens de eerste jaren overwegen de intresten en wordt maar weinig kapitaal afgelost. Naarmate de duur vordert, wijzigt die verhouding en wordt het gedeelte kapitaalaflossing groter en het intrestgedeelte kleiner.

De betaling van de termijnbedragen neemt een aanvang vanaf de tweede maand die volgt op de datum van de kredietakte. In de maand volgend op de kredietakte dienen uitsluitend de intresten betaald te worden, verschuldigd vanaf de datum van de kredietakte tot het einde van de maand waarin de kredietakte werd verleden. De aflossingen van de Vlaamse woonlening (zowel de gewone termijnbedragen als de intresten) worden betaald door middel van een Europese domiciliëring via een zichtrekening naar keuze van de ontlener, telkens de achtste van iedere maand of de eerstvolgende werkdag die daarop volgt.

Bij niet-naleving van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst worden nalatigheidsintresten aangerekend en kan de Vlaamse woonlening bij een achterstand van ten minste twee termijnbedragen vervroegd volledig worden opgevorderd. Gedwongen inningsmaatregelen kunnen dan volgen. Een betalingsachterstand kan eveneens aanleiding geven tot een melding aan de “Centrale voor kredieten aan particulieren”. 

Bewoningsplicht

Zolang de Vlaamse woonlening niet integraal is terugbetaald, dient minstens één van de ontleners de gefinancierde woning persoonlijk en geheel te bewonen en er zijn hoofdverblijf te hebben behalve bij gewichtige redenen van overmacht. Als hieraan niet is voldaan, wordt de Vlaamse woonlening voortgezet tegen de in de kredietovereenkomst vermelde referentierentevoet gebruikt bij het aangaan van de Vlaamse woonlening, verhoogd met 2 procentpunten op jaarbasis. De plicht tot persoonlijke bewoning geldt niet gedurende de periode van uitvoering van de beleende werken.

Uitvoering noodzakelijke werken

Er dient verplicht te worden bijgeleend voor de uitvoering van werken aan de woning die noodzakelijk zijn om deze te doen beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitsnormen. Deze werken zijn uit te voeren binnen de twee jaar na het aangaan van de Vlaamse woonlening.