Voorwaarden

 

§ 1. Bij de verkoop van sociale koopwoningen en sociale kavels wordt de kandidaat-koper als woonbehoeftig beschouwd als hij op de referentiedatum aan de volgende voorwaarden voldoet :

1° hij heeft een inkomen van minimaal 9.254,00 euro en maximaal :

a) 36.980,00 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
b) 40.672,00 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap als vermeld in artikel 1, eerste lid, 11°, c), die geen andere personen ten laste heeft;
c) 55.464,00 euro,

verhoogd met 3.693,00 euro per persoon ten laste voor anderen;

2° hij of een van zijn gezinsleden heeft geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;

3° hij of een van zijn gezinsleden is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Als de sociale koopwoning of sociale kavel in een van de kernsteden of in een gemeente van het arrondissement Halle-Vilvoorde of in Bertem, Huldenberg, Kortenberg of Tervuren ligt, mag in afwijking van het eerste lid, 1°, het inkomen op de referentiedatum niet meer bedragen dan :
1° 38.740,00 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
2° 42.609,00 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap als vermeld in artikel 1, eerste lid, 11°, c), die geen andere personen ten laste heeft;
3° 58.105,00 euro,

verhoogd met 3.869,00 euro per persoon ten laste voor anderen.

Met behoud van de toepassing van het vierde en het vijfde lid, worden voor de toepassing van het eerste en het tweede lid de gezinsleden die de sociale koopwoning of de woning op de sociale kavel niet mee zullen betrekken, niet mee in aanmerking genomen.

De kandidaat-koper voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld, kan zich inschrijven als hij samen met zijn echtgenoot of echtgenote een woning of een perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom heeft, maar er kan hem geen woning of kavel worden toegewezen. Als de kandidaat-koper bij de overschrijving van het echtscheidingsvonnis of -arrest in de registers van de burgerlijke stand die woning of dat perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom verwerft, wordt hij geschrapt uit het register en krijgt hij het inschrijvingsgeld terug.

De kandidaat-koper voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld, wordt bij de inschrijving voor de beoordeling van de woonbehoeftigheidsvoorwaarde, vermeld in het eerste lid, 1°, beschouwd als een alleenstaande die in voorkomend geval een of meer personen ten laste heeft.

Als het inkomen minder dan 9.254,00 euro bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond. Als de verkoper die middelen ontoereikend acht, wordt de verkoop geweigerd.

§ 2. De bedragen, vermeld in paragraaf 1 worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004) naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar met als basis het gezondheidsindexcijfer van 119 voor juni 2012. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal.

§ 3. Met betrekking tot de verkoop van sociale huurwoningen met toepassing van artikel 43 van de Vlaamse Wooncode, wordt de kandidaat-koper beschouwd als woonbehoeftig als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 43, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode.

§ 4. Met betrekking tot de verkoop van middelgrote koopwoningen en middelgrote kavels en de vrijwillige verkoop van sociale huurwoningen aan de zittende huurder wordt de kandidaat-koper beschouwd als woonbehoeftig als hij en zijn gezinsleden op de referentiedatum geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft en geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is van een vennootschap waarin hij een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.

Voor de toepassing van het eerste lid worden de gezinsleden die de middelgrote koopwoning of de woning op de middelgrote kavel niet mee zullen betrekken, niet mee in aanmerking genomen, met behoud van de toepassing van paragraaf 1, vierde en vijfde lid.

§ 5. De kandidaat-koper, vermeld in paragraaf 1 en 4, bewijst met een verklaring op erewoord :
1° dat hij of zijn gezinsleden geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in het buitenland hebben;
2° dat hij of zijn gezinsleden geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin hij of zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, hebben ingebracht.

§ 6. De voorwaarden in paragraaf 1, 2°, en 3°, en paragraaf 4, zijn niet van toepassing :
1° als de kandidaat-koper die woning betrekt op de referentiedatum en als die woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
2° als die woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode;
3° als die andere woning onbewoonbaar verklaard is overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet of als die  woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode;
4° als de kandidaat-koper op de referentiedatum minstens 55 jaar oud is;
5° als de aan te kopen sociale koopwoning, sociale kavel, middelgrote koopwoning of middelgrote kavel in een van de kernsteden gelegen is;
6° als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 2°, 4° en 5°, moet de koper de woning of het perceel verkopen op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is.

De koper kan ook, binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is, die woning voor twintig jaar, in ruil voor een periodieke vergoeding, bij authentieke akte ter beschikking stellen van een sociale woonorganisatie. Alle kosten die verbonden zijn aan die keuzen, zijn ten laste van de koper.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, moet de kandidaat-koper die woning slopen of de bestemming ervan wijzigen binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is.

Als de koper binnen de bepaalde termijn niet heeft voldaan aan de bepalingen van deze paragraaf, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

De uitzonderingsregel bepaald in deze paragraaf kan slechts eenmaal voor dezelfde personen worden toegepast en is niet van toepassing op woningen met een kadastraal inkomen van meer dan 2.000 euro na indexatie.

§ 7. ...

§ 8. Voor de toepassing van artikel 52 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt de particulier die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit artikel, beschouwd als de persoon die recht heeft op de aankooppremie, voor zover hij overgaat tot de aankoop van een sociale koopwoning of een sociale huurwoning.