Veelgestelde vragen

Is het Vlaams Woningfonds een bank?

Neen, het VWF is geen bank, maar een Vlaams Overheidsagentschap.

Wat bij vragen of veranderingen na afsluiten lening?

Contacteer het VWF op volgend mailadres: info@vlaamswoningfonds.be

Gelieve steeds je dossiernummer mee te delen.

Hoe worden de gelden vrijgegeven?

Het krediet voor de aankoop en het behoud van de gefinancierde woning wordt onmiddellijk via de notaris uitbetaald bij het verlijden van de kredietakte.

 Het ontleend kapitaal bestemd voor de financiering van werken aan de woning wordt bij het verlijden van de kredietakte ter beschikking gesteld aan de ontlener op een lopende rekening bij het Vlaams Woningfonds.

Dit bedrag wordt niet aan ontlener uitgekeerd, maar wordt na zijn voorafgaandelijke goedkeuring en na voorlegging van te betalen facturen, rechtstreeks aan de aannemers en/of leveranciers betaald naargelang de werken vorderen. Op elk ogenblik moet het bedrag van de nog uit te betalen gelden minstens overeenstemmen met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Indien er voorschotten ter financiering van uit te voeren werken dienen betaald te worden aan aannemers en/of leveranciers van goederen dan bedragen deze maximum 30 % van de kost van elk van de bestelde werken.

Een beperkt deel van het geleend bedrag kan op verzoek van de ontlener en onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks aan hem uitbetaald worden.

De gelden zullen, vanaf de dag van het ondertekenen van de kredietakte, en zolang deze niet zijn opgenomen intrest opbrengen tegen dezelfde rentevoet als het krediet. De intrest loopt niet meer vanaf de dag van de betalingen aan aannemers en/of leveranciers en dit in verhouding tot deze betalingen. Deze creditintresten worden geboekt op de rekening van de ontlener bij het Vlaams Woningfonds.

Indien de met de Vlaamse woonlening gefinancierde werken niet binnen de 2 jaar na het ondertekenen van de kredietakte voltooid zijn en de gelden niet zijn opgenomen, worden zij geboekt als gedeeltelijke vervroegde terugbetaling op de Vlaamse woonlening en wordt hierop bijgevolg een wederbeleggingsvergoeding (cfr. punt 13 Kan de Vlaamse woonlening vervroegd worden terugbetaald?) aangerekend.

In geval van overmacht kan een verlenging van de termijn van 2 jaar waarbinnen de met de Vlaamse woonlening gefinancierde werken dienen voltooid te zijn en de gelden in lopende rekening dienen opgenomen te zijn, toegestaan worden. De Vlaamse woonlening wordt in principe vervroegd opgeëist indien de werken niet uitgevoerd worden binnen de toegestane termijn en/of de woning na het uitvoeren van de werken niet beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vastgesteld met toepassing van artikel 3.1. van de Vlaamse Codex Wonen.

Als voor bepaalde werkzaamheden aan de woning een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is, kunnen de gelden hiervoor pas worden uitbetaald na voorlegging van de vergunning die deze werken toestaat.

Kan de Vlaamse woonlening vervroegd worden terugbetaald?

De ontlener mag op elk ogenblik de Vlaamse woonlening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. In alle gevallen van vervroegde terugbetaling wordt een wederbeleggingsvergoeding aangerekend die gelijk is aan drie maand intrest berekend op het terugbetaald kapitaal tegen de rentevoet van toepassing op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling. Prospectus nr. 48 - 1 januari 2021 14 Voor algemene informatie: www.vlaamswoningfonds.be Als de terugbetaling gebeurt in uitvoering van een schuldsaldoverzekering na overlijden van de ontlener, is er geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd.

Wederopname

Een heropname van het kapitaal is mogelijk onder de door het Vlaams Woningfonds vastgestelde voorwaarden zijnde onder meer: - op het ogenblik van de vraag tot wederopname voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een Vlaamse woonlening; - voldoende kapitaal te hebben terugbetaald op het lopende krediet.

Onder welke vorm en waarborgen wordt de Vlaamse woonlening verstrekt?

Het Vlaams Woningfonds kent hypothecaire kredieten met een onroerende bestemming toe onder de vorm van leningen op intrest waarbij de ontlener er zich toe verbindt de ontleende kapitaalsom maandelijks af te lossen. De Vlaamse woonlening is gewaarborgd door een hypotheek op het gefinancierde onroerend goed. Dit gebeurt via een notariële akte die ondertekend wordt bij een door de aanvrager gekozen notaris. De verstrekte Vlaamse woonleningen moet worden gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving voor alle sommen op het gefinancierde onroerend goed. Indien de Vlaamse woonlening een aankoop van een woning betreft, dient de hypotheek in eerste rang te zijn. Kredieten in tweede hypothecaire rang mogen niet meer bedragen dan het verschil tussen de geschatte verkoopwaarde van de woning, in voorkomend geval na uitvoering van de beleende werken, en het bedrag van de hypotheek in eerste rang. Tot waarborging van de terugbetalingsplicht van de Vlaamse woonlening dient de ontlener tevens afstand te doen van salaris. Daartoe zal hij bij de kredietakte een apart document van loonoverdracht dienen te ondertekenen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor het Vlaams Woningfonds belangrijk. Wij hebben ons dan ook volledig geconformeerd aan de GDPR-regelgeving. Er wordt op toegezien dat de bekomen persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Enkel deze persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de samenstelling van de kredietaanvraag en voor de opvolging en het beheer van het kredietdossier voor de volledige duur van de Vlaamse woonlening. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is het Vlaams Woningfonds, Ieperlaan 41 te 1000 Brussel waar de aanvrager/ontlener terecht kan voor alle vragen hierover op eenvoudig schriftelijk verzoek.

De aanvrager/ontlener kan hieromtrent ook onze privacyverklaring lezen op onze website.

Klachtendienst Vlaams Woningfonds (VWF)

Het VWF beschikt over een interne klachtendienst. De (kandidaat-)ontleners kunnen, indien de diensten van het VWF die hun dossier behandelen hen geen afdoende uitleg verstrekken op hun vragen een gemotiveerde klacht indienen inzake de handelingen/werking van het VWF of één van zijn kredietbemiddelaars. Anonieme klachten worden niet aanvaard.

Deze klacht is te richten aan: Vlaams Woningfonds, Interne Klachtendienst, Ieperlaan 41 - 1000 BRUSSEL.

Toezicht

Het VWF staat onder het toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 22 - 1000 Brussel. Indien u meent dat het VWF of één van zijn kredietbemiddelaars geen afdoende oplossing heeft geboden kan u klacht indienen bij deze toezichthoudende overheid.